Ιωάννου, Ε., Τζάκου, O., Βάγιας, Κ. και Ρούσσης, Β.