Δαμαλάς, Δ., Καββαδάς, Σ., Ζέρβας, Θ. και Βάχλας, Ν.Σ.