Σταμάτης, Ν., Στεργίου, Δ., Μόνιος, Γ. και Βαφείδης, Δ.