Γαρουφαλιά, Χ., Αναγνώστου, Χ. και Παπαγεωργίου, Α.