Υποβρύχια οπτική μελέτη με βαθυσκάφος και ROV μιας περιπαράλιας βιοκοινωνίας με Paramuricea clavata (Anthozoa, Gorgonacea)

Σαλωμίδη, Μ., Παπαδόπουλος, Β., Παναγιωτίδης, Π., Smith, C., Σιώκου-Φράγκου, Ι., Τσελεπίδης, Α. και Παπαθανασίου, Ε. pdf

Go to Top