Οι επιβιότες των φύλλων του Posidonia oceanica (L.) Delile ως στοιχείο ποιότητας για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο ως στοιχείο ποιότητας για τα Ύδατα (2000/60/ΕΕ)

Γερακάρης, Β. και Τσιάμης, Κ. pdf

Οργανικός άνθρακας και ολικοί υδατάνθρακες στα ιζήματα ενός αβαθούς και ημίκλειστου όρμου με στρωμαώσεις κυανοβακτηρίων στον πυθμένα του

Λαδάκης, Μ., Δασενάκης, Μ., Σκούλλος, Μ. και Μπελιάς, Χ. pdf

Η κατανομή των βαρέων μετάλλων ως δεικτών ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στο εκβολικό σύστημα ενός μεγάλου ποταμού. Δούναβης, Μαύρη Θάλασσα

Καφούσια, Ν., Αναγνώστου, Χρ. και Καμπέρη, Ε. pdf

Η φυτοκοινωνία της Cystoseira crinita σε συνθήκες αναφοράς (Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/EE) στο Αιγαίο Πέλαγος (Ανατολική Μεσόγειος)

Tσιάμης, Κ., Oρφανίδης, Σ., Διαπούλης, Α., Παναγιωτίδης, Π., Σιακαβάρα, A., Τσιάγγα, Ε. και Βαρκιτζή, Ι. pdf

Go to Top