Skliris, N., Sofianos, S., Mantziafou, A., Keramitzoglou, I., Adaktilou, N., Kartalis, C. and Lascaratos, A.