Κορρές, Γ., Τριανταφύλλου, Γ., Πολλάνη, Α., Πετυχάκης, Γ. και Hoteit, Ι.