Διερεύνηση της υδροδυναμικής κυκλοφορίας ενός παράκτιου οικοσυστήματος με χρήση τρισδιάστατου αριθμητικού ομοιώματος: εφαρμογή του POM στον Κόλπο Γέρας, Λέσβος

Κολοβογιάννης, Β. και Τσιρτσής, Γ. pdf

Ανάπτυξη και εφαρμογή του ποιοτικού μοντέλου Loop analysis (ανάλυση βρόγχων) στην αξιολόγηση σεναρίων ανάπτυξης της παράκτιας περιοχής του Κόλπου Γέρας νήσου Λέσβου

Αβαγιανού, Ε. και Τσιρτσής, Γ. pdf

Γενετική σύσταση και διάκριση άγριων και καλλιεργούμενων πληθυσμών Sparus aurata, Linnaeus, 1758 της Ελλάδας με χρήση DNA δεικτών

Καραΐσκου, Ν., Τριανταφυλλίδης, Α., Κατσαρές, Β., Αμπατζόπουλος, Θ.Ι. και Τριανταφυλλίδης, Κ. pdf

Ανάπτυξη και εφαρμογή συζευγμένου και δυϊκού Kalman φίλτρου για ταυτόχρονη αφομοίωση φυσικών και βιολογικών παρατηρήσεων

Τριανταφύλλου, Γ., Κορρές, Γ,. Hoteit, Ι., Πολλάνη, Α. και Πετυχάκης, Γ. pdf

Go to Top