Kotoulas, G., Sarropoulou., E., Bargelloni, L., Power, D., Geisler, R., Galibert, F., Senger, F., Patarnello, T., Gorshkov, S., Gorshkova, G., Batargias, C., Georgoudis, A., Chatziplis, D., Ron, B., Koubarakis, E., Franch, Μ. R., Tsalavouta, M., Louro, B., Antonello, J., Fritzilas, E., Adamopoulou, G. and Magoulas, A.